Stadgar för föreningen gamla blackebergare

Antagna den 7 april 1965. Senast ändrade på årsmötet den 16 mars 2017.

Övergångsbestämmelse.
Verksamhetsåret 2009/2010 omfattar tiden 1 juli 2009 t.o.m. 31 december 2010.

Inledande bestämmelser
§ 1. Föreningen ”Gamla Blackebergare” är en sammanslutning öppen för var och en, som studerat vid Blackebergs Läroverk/gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

§ 2. Föreningen har till ändamål
att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna,
att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och förutvarande elever,
att när så kan ske lämna skolan verksamt stöd på skilda sätt.

Om medlemskap och verksamhetsår
§ 3. Föreningen består av hedersledamöter och övriga föreningsmedlemmar.

§ 4. Till hedersledamot kan föreningen kalla den, som verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte eller som föreningen eljest vill visa sin erkänsla.

§ 5. Medlemskap vinnes genom att erlägga föreskriven föreningsavgift. Avgift som betalas under verksamhetsårets sista kvartal ger medlemskap för återstående del av det verksamhetsåret och hela det kommande verksamhetsåret (gäller endast ny medlem). Ständigt medlemskap kan erhållas genom att erlägga 15 ordinarie föreningsavgifter.

§ 6. Annan föreningsmedlem än hedersledamot eller ständig medlem förlorar sitt medlemskap i och med utgången av det verksamhetsår, för vilket han ej erlagt föreningsavgift.

§ 7. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1– 31/12.

Om årsmöte
§ 8. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 9. Ordinarie årsmöte skall utlysas minst 3 veckor i förväg. Kallelsen utsändes genom styrelsens försorg till varje föreningsmedlem. Kallelsen finns även på föreningens webbplats.

§ 10. Ordinarie årsmötet ska hållas senast i mars månad året efter verksamhetsårets utgång.
Vid detta skall föreningen:
1.välja styrelse, ledamöter av övriga organ, revisorer samt revisorssuppleanter, för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte,
2.fastställa ordinarie föreningsavgift och junioravgift, att gälla för verksamhetsåret som börjar närmast efter nästföljande årsskifte,
Anm: Junioravgift betalas för de fem verksamhetsår som följer närmast efter studentexamen för vederbörande själv eller för den årskurs som han eller hon tillhört.
3. granska årsberättelse och revisionsberättelse,
4. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen,
5. besluta om disposition av årets resultat,
6. besluta om föreningens stipendier enligt § 11
7. upptaga övriga frågor, som väckes av föreningsmedlem.

§ 11. Föreningen delar årligen ut ett eller flera stipendium/er till förtjänt/a elev/elever. Medlemmar och andra kan göra frivilliga inbetalningar för att bidra till finansieringen. Vad som sålunda har influtit skall, tillsammans med i övrigt tillgängliga medel inom ramen för ordinarie budget, stå till årsmötets förfogande för årligt beslut om storlek och närmare inriktning av stipendium/er.

§ 12. Styrelsen eller revisorerna kan med 3 veckors varsel kalla till extra årsmöte. Samma rätt tillkommer minst 25 föreningsmedlemmar, som skriftligen till styrelsen inkommit med yrkande därom. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 13. Som föreningens beslut gäller – där ej annorlunda stadgats – den mening, som erhåller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder. Vid val skilje dock lotten.

Om stadgeändring
§ 14. Endast ordinarie årsmöte beslutar om stadgeändring. Förslag om ändring skall finnas på föreningens webbplats. Styrelsen skall beakta varje förslag till ändring, som medlem skriftligen framlägger. För giltigt beslut rörande ändring av stadgan fordras att 2/3 av årsmötet biträder ändringsförslaget.

Om styrelse och funktionärer
§ 15. Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren samt högst ytterligare 6 ledamöter. Föreningens styrelse skall i sin sammansättning på lämpligt sätt representera olika årsklasser.

§ 16. Styrelsen skall över föreningens verksamhet avgiva årsberättelse. Årsberättelsen hålles tillgänglig för medlemmarna på tid och plats, som meddelas av styrelsen.

§ 17. Föreningen har en revisor med en suppleant.

§ 18. Revisorerna skall revidera föreningens räkenskaper samt avgiva berättelse över sin granskning.

§ 19. Det åligger styrelsen och föreningens funktionärer att vid tillämpningen av denna stadga samt i föreningens angelägenheter i övrigt städse iakttaga de regler, som är förenliga med god föreningspraxis.