Föreningen Gamla Blackebergare

Vad vi gör:


Medlemsblad 

Programaktiviteter

Jubileumsträffar

Elevstipendium 

Skolsamverkan

Bilder


Kontakta oss

Stadgar

 

Antagna den 7 april 1965. Senast ändrade på årsmötet den 3 oktober 2009.

 

Inledande bestämmelser

§ 1. Föreningen ”Gamla Blackebergare” är en sammanslutning öppen för var och en, som studerat vid Blackebergs Läroverk eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

 

§ 2. Föreningen har till ändamål

att verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna,

att upprätthålla och befästa kontakten mellan skolan och förutvarande elever,

att när så kan ske lämna skolan verksamt stöd på skilda sätt.

 

Om medlemskap och verksamhetsår

§ 3. Föreningen består av hedersledamöter och övriga föreningsmedlemmar.

 

§ 4. Till hedersledamot kan föreningen kalla den, som gjort sig förtjänt om föreningen eller som föreningen eljest vill visa sin erkänsla.

 

§ 5. Medlemskap vinnes genom att erlägga föreskriven föreningsavgift. Avgift som betalas under verksamhetsårets sista kvartal ger medlemskap för återstående del av det verksamhetsåret och hela det kommande verksamhetsåret Ständigt medlemskap kan erhållas genom att erlägga 15 ordinarie föreningsavgifter

 

§ 6. Annan föreningsmedlem än hedersledamot förlorar sitt medlemskap i och med utgången av det verksamhetsår, för vilket han ej erlagt föreningsavgift.

 

§ 7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1– 31/12.

 

Övergångsbestämmelse.

Verksamhetsåret 2009/2010 omfattar tiden 1/7 2009 - 31/12 2010.

 

Om föreningsmöte

§ 8. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.

 

§ 9. Ordinarie föreningsmöte skall utlysas minst 3 veckor i förväg. Till kallelsen, som genom styrelsens försorg utsändes till varje föreningsmedlem, bifogas förslag till dagordning, förslag till ny styrelse och övriga funktionärer samt revisionsberättelse.

 

§ 10. Ordinarie föreningsmöte ska hållas senast i mars månad året efter verksamhetsårets utgång." Vid detta skall föreningen:

 

1. välja styrelse, ledamöter av övriga organ, revisorer samt revisorssuppleanter, för tiden t.o.m. nästkommande föreningsmöte,

2. fastställa ordinarie föreningsavgift och junioravgift, att gälla för verksamhetsåret som börjar närmast efter nästföljande årsskifte, 

Anm: Junioravgift betalas för de fem verksamhetsår som följer närmast efter studentexamen för vederbörande själv eller för den årskurs som han eller hon tillhört

3. granska årsberättelse och revisionsberättelse,

4. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen,

5. besluta om disposition av eventuellt överskott uppkommet under verksamhetsåret,

6. besluta om föreningens stipendium enligt § 10A

7. upptaga övriga frågor, som väckes av föreningsmedlem.

 

§ 10 A. Föreningen delar årligen ut ett eller flera stipendium/er till förtjänt/a elev/elever. Medlemmar och andra kan göra frivilliga inbetalningar för att bidra till finansieringen. Vad som sålunda har influtit skall, tillsammans med i övrigt tillgängliga medel inom ramen för ordinarie budget, stå till årsmötets förfogande för årligt beslut om storlek och närmare inriktning av stipendium/er.

 

§ 11. Styrelsen eller revisorerna kan med 3 veckors varsel kalla till extra föreningsmöte. Samma rätt tillkommer minst 25 föreningsmedlemmar, som skriftligen till styrelsen inkommit med yrkande därom. På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 

§ 12. Som föreningens beslut gäller – där ej annorlunda stadgats – den mening, som erhåller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val skilje dock lotten.

 

§ 13. Vid ordinarie föreningsmöte må utses representant för årsklass att som ombud iakttaga dennas speciella önskemål och hålla styrelsen underrättad därom.

 

Om stadgeändring

§ 14. Endast ordinarie föreningsmöte beslutar om stadgeändring. Förslag om ändring bifogas kallelsen. Styrelsen skall beakta varje förslag till ändring, som medlem skriftligen framlägger. För giltigt beslut rörande ändring av stadgan fordras att 2/3 av föreningsmötet biträder ändringsförslaget.

 

Om styrelse och funktionärer

§ 15. Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren samt högst ytterligare 6 ledamöter. Föreningens styrelse skall i sin sammansättning på lämpligt sätt representera de olika årsklasserna.

 

§ 16. Styrelsen skall över föreningens verksamhet avgiva årsberättelse. Årsberättelsen hålles tillgänglig för medlemmarna på tid och plats, som meddelas av styrelsen.

 

§ 17. Föreningen har en revisor med en suppleant.

 

§ 18. Revisorerna skall revidera föreningens räkenskaper samt avgiva berättelse över sin granskning.

 

§ 19. Det åligger styrelsen och föreningens funktionärer att vid tillämpningen av denna stadga samt i föreningens angelägenheter i övrigt städse iakttaga de regler, som är förenliga med god föreningspraxis.